Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.12

Et nytt prosjekt under planlegging har forventet levetid på ett år. Investeringen på kr 50 000 er det full sikkerhet om, men netto kontantstrøm etter ett år er usikker. Ledelsen mener likevel at både omsatt volum og variable enhetskostnader kan anses som deterministiske (sikre) i analysene. Derimot føler ledelsen seg atskillig mer usikker på enhetsprisen og faste kostnader. Selskapet er ikke i skatteposisjon.

Salgspris og betalbare faste kostnader anslås i basistilfellet til hhv. kr 100 og 20 000. Avvik fra dette med inntil +/– 20 % i pris og +/– 40 % i faste kostnader anses mulig. Omsatt (og produsert) volum forventes å bli 1 000 enheter, mens variable enhetskostnader er budsjettert til kr 20. Alle tall er nominelle.

  1. Beregn prosjektets kontantstrøm og internrente i basistilfellet.

  2. Vis hvordan internrenten avhenger av salgsprisen. Gjør det samme for effekten av faste kostnader. Illustrer resultatene i et stjernediagram, som også skal vise kritisk verdi, dvs. hva som skal til for at prosjektet akkurat inntjener et avkastningskrav på 12 %.

  3. Avgjør internrentens følsomhet overfor samtidige avvik fra basis i pris og faste kostnader. Fremstill resultatene i et diagram som også viser kritiske kombinasjoner av faste kostnader og pris.

  4. Hva slags risikotype belyser denne følsomhetsanalysen?


Se løsningsforslag: