Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 5

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. redegjøre for hovedkjennetegn ved ordinære lån, obligasjonslån og konvertible lån.
  2. beregne markedsverdi og effektiv rente for en obligasjon.
  3. finne terminrenter fra spotrenter samt beregne durasjon (varighet) og rentefølsomhet for en obligasjon.
  4. lage en balanseoppstilling basert på bokverdier og markedsverdier.
  5. redegjøre for egenkapitalemisjoner og kjøp av egne aksjer samt beregne verdien av en tegningsrett.
  6. forklare de økonomiske effektene av aksjesplitter og fondsemisjoner.