Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. A3-8.jpg
  FIGUR N.3.6

  Med låne- og sparerente på 2 % er det reviderte effisiente settet aDb. Med lånerente på 4 % og sparerente på 2 % blir det effisiente settet aDCd.

 2. I et perfekt kapitalmarked kan investeringsbeslutningen brytes ned i to trinn:

  1. De optimale andelene av risikofylte investeringer bestemmes først (hvilken andel av investors portefølje skal investeres i hvert enkelt selskap). Disse andelene (porteføljevektene) er identiske for alle risikoaverse investorer, uansett hvor sterk grad av risikoaversjon den enkelte investor har.

  2. Investor bestemmer deretter hvor stor del av formuen som skal investeres risikofritt ut fra subjektive risikopreferanser. Jo sterkere risikoaversjon, desto mer investeres risikofritt. Resten av formuen investeres i risikofylte prosjekter. Sammensetningen av den risikable biten er den samme for alle risikoaverse investorer.

 3. Systematisk risiko (ikke-diversifiserbar risiko) er den delen av total risiko (variansen i aksjeavkastningen) som gjelder fluktuasjoner i hele markedet. Slik risiko berører alle selskaper. Investor kan derfor ikke beskytte seg mot den ved å satse på mange selskaper i stedet for bare et fåtall. Systematisk risiko gjelder samvariasjon mellom selskapet og hele markedet, og den måles med beta.

  Usystematisk risiko (diversifiserbar risiko) er den delen av totalrisikoen som kan elimineres ved å kombinere investeringen med mange andre prosjekter i en portefølje. Denne risikoen er spesifikk for det enkelte selskapet. Derfor er den uavhengig av bevegelser i hele markedet. Denne risikoen blir dermed borte når investor sprer sin portefølje over mange enkeltselskaper.