Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Rettelser til tredje opplag

 1. side 293
  I løsningsforslaget til oppgave 7.1 skal tabellen se slik ut:
  Pålydende gjeld (totalt)
  200 300 400 500
  Renter 10 16 24 34
  Avdrag 15 20 25 30
  Til kreditorer 25 36 49 64
  Til eiere 75 64 51 36
  Totalt (OFR) 100 100 100 100
 2. side 298
  I figuren nederst på siden: På vertikal akse endres 0,25 til 0,50 og 0,20 til 0,35. Fjern dessuten 0,10 og 0,05 med tilhørende markører.
 3. side 360
  I løsningsforslaget til oppgave 9.2 c skal siste setning strykes og erstattes av: «Siden emisjonskostnadene er 200 000 kroner, er verdien av finansieringen – 96 047 kroner.»
 4. side 473
  I tabellens 4. linje skal den første datoen endres fra 26. okt. til 4. okt.
  I 5. linje skal –23 500 endres til –30 000
  I 6. linje skal –360 000 endres til –420 000
  I 7. linje skal 380 000 endres til 452 000
  I 8. linje skal –23 500 endres til –30 000 og 20 000 endres til 32 000
 5. side 479
  De to siste setningene over tabellen i eksempel 12.3 skal endres til:
  Ved en positiv utvikling blir derfor AT > I (dvs. 80 > 67). Ved negativ utvikling blir AT < I (dvs. 60 < 67):
 6. side 481
  Siste tall i tabellen endres fra 0,67 til 0,17
  I siste linje før fotnoten endre tallet 0,67 til 0,17
  I fotnote 60 endres kr 6 700 til kr 1 700
 7. side 482
  I tredje linje foran tabellen endres tallet kr 0,67 til kr 0,17
 8. side 499
  I utregningen av d1 skal første tall i tredje linje endres fra 0,00489 til 0,004255
 9. side 501
  I andre linje i avsnitt 12.4.2 skal salgsopsjon erstattes med kjøpsopsjon, mens i tredje linje skal kjøpsopsjon erstattes med salgsopsjon.
  I 6. linje skal 40 øre erstattes med kr 2,40
 10. side 506
  Eksempel 12.9
  For å sikre investeringen i 100 OBX-enheter solgte du 184 kjøpsopsjoner på OBX den 31.08.2015. Fire børsdager senere falt kursen til kr 530,50. Spørsmålet er nå om du fortsatt har en risikofri portefølje.
  For å kontrollere om du fortsatt er sikret, må først d1 beregnes på nytt:
  rett_eks_12.9_1.jpg
  Dermed kan du beregne:
  rett_eks_12.9_2.jpg
  Sikringsforholdet har altså endret seg fra 1,84 til 1,92. Skal du fortsatt ha en sikret portefølje, må du derfor selge ytterligere 8 kjøpsopsjoner på OBX.
 11. side 521
  I ligningene etter avsnittet som starter med «Investeringskostnaden øker med …» skal i ligningens tredje linje Kd erstattes med Kn og Vd erstattes med Vn
 12. side 527
  I løsningsforslaget til oppgave 12.2 skal i nest nederste linje kr 4 500 erstattes av kr 450
 13. 13. side 528
  I figuren i toppen av siden skal i linje (2) i kolonnen for t=0 –4 500 erstattes av –450. I linje (4) i kolonnen for t=0 skal –15 400 erstattes av –11 350.
  I løsningsforslagets siste linje skal 4 400 erstattes av 350

Rettelser til andre opplag, 2018 (feilene er rettet i tredje opplag, 2021)

 1. side 408
  Oppgave 10.5: spørsmål a): driftresultat, skal være driftsinntekter.»
 2. side 521, siste setning:

  «Dermed har vi alt som trengs for å finne verdien av utsettelsesopsjonen og kan sette inn i uttrykk (12.11)»

  Endres til:

  «Vi finner verdien av prosjektet, inkludert verdien av utsettelsesopsjonen, ved å sette inn i uttrykk (12.11):»

 3. side 522

  Alt som står over «12.5.7 RISIKO I KVM KONTRA I OPM» byttes ut med:

  «Prosjektet, som i utgangspunkt er ulønnsomt, får dermed en positiv nåverdi når vi tar hensyn til verdien av fleksibilitet. Denne verdien av fleksibilitet er lik differansen i prosjektverdi med utsettelsesopsjonen og prosjektverdi uten utsettelsesopsjonen:

  Verdien av fleksibilitet = NV med fleksibilitet – Tradisjonell NV

  = 431 – (–307)

  = 738

  Verdien av fleksibilitet er opsjonsverdien. Dette kalles ofte verdien av en realopsjon. I dette eksemplet er realopsjonen muligheten til å utsette prosjektet.»

Rettelser til første opplag, 2017 (feilene er rettet i andre opplag, 2018)

 1. side 56
  I beregningen av Var(rp) i åttende linje nedenfra er siste ledd feil. Korrekt uttrykk er:
  Var(rp) = 0,52 · 0,0013 + 0,52 · 0,0156 + 2 · 0,5 · 0,5 · (–0,0045)
 2. side 73
  I tredje linje etter Var(rp) skal det stå dvs. rett_s73_kov.jpg i stedet for dvs. rett_s73_var.jpg
 3. side 100
  I siste avsnitt skal ordene stiplede og stiplet erstattes av ordet blå.
 4. side 101
  I første linje skal ordet stiplede erstattes av ordet blå. I femte linje skal ordet heltrukne erstattes av ordet grønne. I andre avsnitt skal ordet heltrukne erstattes av ordet grønne i tredje linje. I fjerde linje skal ordet rette erstattes av ordet grønne.
 5. side 105
  Formel (3.3) skal være Std(rp) = (1 – w) · Std(rm).
 6. side 192
  I 7. linje i figur 5.2 skal det stå:
  Rentesats/kupong:       3. måneders NIBOR + 5,25 prosentpoeng p.a. i stedet for 3. måneders NIBOR + 9 prosentpoeng p.a.
 7. side 298
  I figur L.7.3: Erstatt 0,15 med 0,17 på vertikal akse.
  I figuren nederst på siden: På vertikal akse endres 0,25 til 0,50 og 0,20 til 0,35. Fjern dessuten 0,10 og 0,05 med tilhørende markører.
 8. side 348
  I eksempel 9.7 skal 1,2 erstattes av 0,2 i utregningen av gjeldskostnaden.
 9. side 359
  I løsningsforslaget for oppgave 9.1b skal det stå: «Summen av disse årlige renteskattegevinstene for de to lånene blir dermed (0; 0,525; 0,35; 0,175).»
 10. side 409
  I oppgave 10.7 skal det i siste setning i første paragraf (før spørsmål a) stå: «, og egenkapitalkostnaden er 11%».
  I trykket versjon står det «, og egenkapitalkostnaden er 12%».
 11. side 413
  I løsningsforslaget for oppgave 10.7 b skal det stå 367,5 (ikke 362,5) i telleren. Videre: Side 359
 12. side 414
  I løsningsforslaget for oppgave 108 skal det for Fri kontantstrøm i kolonne 2019E stå 144 (ikke 114).
 13. side 466
  I løsningsforslaget til oppgave 11.8.a skal de fem tallene i tabellen være (tallene atskilt med semikolon): 930; 14,88; 915,12; 9 840; 93,00
 14. side 467
  I løsningsforslaget til oppgave 11.8.b skal 91 erstattes av 93 to steder