Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Rettelser til første utgave, første opplag (feilene er rettet i andre opplag, 2018)

 1. side 56
  I beregningen av Var(rp) i åttende linje nedenfra er siste ledd feil. Korrekt uttrykk er:
  Var(rp) = 0,52 · 0,0013 + 0,52 · 0,0156 + 2 · 0,5 · 0,5 · (–0,0045)
 2. side 73
  I tredje linje etter Var(rp) skal det stå dvs. rett_s73_kov.jpg i stedet for dvs. rett_s73_var.jpg
 3. side 100
  I siste avsnitt skal ordene stiplede og stiplet erstattes av ordet blå.
 4. side 101
  I første linje skal ordet stiplede erstattes av ordet blå. I femte linje skal ordet heltrukne erstattes av ordet grønne. I andre avsnitt skal ordet heltrukne erstattes av ordet grønne i tredje linje. I fjerde linje skal ordet rette erstattes av ordet grønne.
 5. side 105
  Formel (3.3) skal være Std(rp) = (1 – w) · Std(rm).
 6. side 192
  I 7. linje i figur 5.2 skal det stå:
  Rentesats/kupong:       3. måneders NIBOR + 5,25 prosentpoeng p.a. i stedet for 3. måneders NIBOR + 9 prosentpoeng p.a.
 7. side 292
  I løsningsforslaget til oppgave 7.1 skal tallene i tabellen endres til:
  Pålydende gjeld (totalt)
  200 300 400 500
  Renter 10 16 24 34
  Avdrag 15 20 25 30
  Til kreditorer 25 36 49 64
  Til eiere 75 64 51 36
  Totalt (OFR) 100 100 100 100
 8. side 298
  I figur L.7.3: Erstatt 0,15 med 0,17 på vertikal akse.
 9. side 348
  I eksempel 9.7 skal 1,2 erstattes av 0,2 i utregningen av gjeldskostnaden.
 10. Side 359
  I løsningsforslaget for oppgave 9.1b skal det stå: «Summen av disse årlige renteskattegevinstene for de to lånene blir dermed (0; 0,525; 0,35; 0,175).»
 11. Side 409
  I oppgave 10.7 skal det i siste setning i første paragraf (før spørsmål a) stå: «, og egenkapitalkostnaden er 11%».
  I trykket versjon står det «, og egenkapitalkostnaden er 12%».
 12. Side 413
  I løsningsforslaget for oppgave 10.7 b skal det stå 367,5 (ikke 362,5) i telleren. Videre: Side 359
 13. Side 414
  I løsningsforslaget for oppgave 108 skal det for Fri kontantstrøm i kolonne 2019E stå 144 (ikke 114).
 14. side 466
  I løsningsforslaget til oppgave 11.8.a skal de fem tallene i tabellen være (tallene atskilt med semikolon): 930; 14,88; 915,12; 9 840; 93,00
 15. side 467
  I løsningsforslaget til oppgave 11.8.b skal 91 erstattes av 93 to steder