Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave 1

For å få tallfestet sin eksponering mot oljepris vil selskapet Mobell estimere følgende regresjon:

Δrit = αi + βim · Δrmt + βio · Δrot + εit

Her er Δrit endring i aksjekurs for Mobell i periode t, Δrmt er endring i aksjemarkedsindeksen, og Δrot er endring i oljepris.

  1. Hvilken variabel måler oljepriseksponeringen?

  2. Estimatene ble slik: kap_13 oppg_1.jpg Vil du vente at aksjekursen går ned, forblir uforandret eller går opp hvis oljeprisen faller?

  3. Variansen til endringene i markedsavkastningen og oljeprisendringene er hhv. 0,09 og 0,05. Kovariansen mellom de to endringene er 0,0045. Hva er Mobells faktorvolatilitet mhp. endret oljepris og markedsavkastning?


Se løsningsforslag: