Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.8

Et selskaps årsrapport for 2015 har følgende balanseoppstilling:

Eiendeler (NOK mill.) Egenkapital og gjeld (NOK mill.)
Immaterielle eiendeler 624 Aksjekapital 1 597
Varige driftsmidler 557 Opptjent egenkapital 742
Finansielle anleggsmidler 227 Langsiktig gjeld 129
Omløpsmidler 1 854 Kortsiktig gjeld 794
Sum eiendeler 3 262 Sum EK og gjeld 3 262

Ved årsslutt var aksjekapitalen fordelt på 178,49 mill. ordinære aksjer pålydende kr 1.

  1. Hva er bokbasert egenkapitalandel ved utgangen av 2015?

  2. Aksjekursen den 31.12.2015 var 27,20 kroner. Hva var markedsbasert egenkapitalandel? Anta at markedsverdi av gjeld er lik bokført verdi.


Se løsningsforslag: