Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Betaberegningen gjøres vha. uttrykk (2.12). Ettersom verken markedsporteføljens varians eller kovariansen mellom Spekula og markedsporteføljen er kjent, må disse størrelsene beregnes først. Til det brukes uttrykk (2.5) og (2.1), som i sin tur krever at både Spekulas og markedets forventede avkastning beregnes vha. uttrykk (1.4).

  E(rS) = 0,10 · (–0,20) + 0,15 · (–0,12) + 0,25 · (0,05) + 0,25 · (0,14)
  + 0,15 · (0,22) + 0,10 · (0,40)
  = 0,0825
  E(rm) = 0,0510
  Var(rm) = 0,10 · (–0,12 – 0,051)2 + 0,15 · (–0,05 – 0,051)2
  + 0,25 · (0,02 – 0,051)2 + 0,25 · (0,09 – 0,051)2
  + 0,15 · (0,14 – 0,051)2 + 0,10 · (0,22 – 0,051)2
  = 0,00912
  Kov(rS, rm) = 0,10 · (–0,20 – 0,0825) · (–0,12 – 0,051)
  + 0,15 · (–0,12 – 0,0825) · (–0,05 – 0,051)
  + 0,25 · (0,05 – 0,0825) · (0,02 – 0,051)
  + 0,25 · (0,14 – 0,0825) · (0,09 – 0,051)
  + 0,15 · (0,22 – 0,0825) · (0,14 – 0,051)
  + 0,10 · (0,40 – 0,0825) · (0,22 – 0,051)
  = 0,01591
  N.2.7_a.jpg

 2. N.2.7_b.jpg


 3. Grafer i loesningsforslag kapittel 2C.jpg
  FIGUR N.2.3

 4. Med β = 2 vil en økning i markedsporteføljens avkastning på 2 prosent poeng øke forventet avkastning på Spekula-aksjen med 4 prosentpoeng. Tilsvarende gjelder for et fall i markedsavkastningen: Faller denne med 5 prosentpoeng, vil vi forvente et fall i Spekula-aksjens avkastning på 10 prosentpoeng.

  En aksjes betakoeffisient sier med andre ord noe om aksjens følsomhet overfor endringer i markedet generelt.