Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Durasjonen til de rentesensitive eiendelene, DE, er det verdiveide gjennomsnittet av de fem obligasjonenes durasjon (uttrykk (N.13.2)).

  D E = i=1 N w i D i = 50846 274017 5,20+ 63867 274017 7,55+ 40402 274017 5,79+ 48927 274017 8,38+ 69975 274017 1,88 = 5,55

  For at BedriftsBank skal være immunisert mot renteendringer, må gjennomsnittlig durasjon for rentesensitive eiendeler (RSE) være lik gjennomsnittlig durasjon for rentesensitiv egenkapital og gjeld (RSG):

  RSE · DE = RSG · DG

  Beregninger gir:

  DE · RSE = 5,55 · 274 017 = 1 520 794

  DG · RSG = 1,00 · 600 000 = 600 000

  BedriftsBank er derfor ikke immun mot renteendringer.

 2. For å bli renteimmunisert må BedriftsBank gjennomføre ett eller flere av følgende tiltak:
  1. Redusere durasjonen til RSE.
  2. Kvitte seg med noen av de rentesensitive eiendelene.
  3. Emittere mer rentesensitiv gjeld.
  4. Øke durasjonen på rentesensitiv gjeld.

  Praktiske hensyn gjør flere av disse alternativene mindre aktuelle. Opptak av mer gjeld (c) er noe banken ikke kan gjøre uten videre. Dette skyldes at banken bl.a. har minstekrav til egenkapital. Dessuten er det betydelige transaksjonskostnader. Salg av gjeldsinstrumenter kan heller ikke en bank gjennomføre for ofte uten å sette bankens soliditet i tvil. Tilsvarende er det normalt ikke mulig å endre durasjonen på eksisterende gjeld, hvilket også utelukker (d).

  Da gjenstår de to alternativene på eiendelssiden. En mulighet er å selge noe av obligasjonsporteføljen og plassere dette beløpet i renteufølsomme eiendeler (b). Det siste alternativet er å selge obligasjoner med lang durasjon og plassere beløpet i obligasjoner med kortere durasjon (a).

  Anta at beløpet investert i rentesensitive eiendeler og gjeld ikke kan endres, og at durasjonen for rentesensitiv gjeld er gitt. Da finner vi kravet til obligasjonsporteføljens durasjon ved å løse immuniseringskravet i spørsmål a for DE:

  D E = D G RSG RSE = 1,0600000 274017 = 2,19